Chè Khúc Bạch - Vũ Khúc Cho Ngày Hè - Trường Đào Tạo Bếp Vàng
Blog
Trường Đào tạo Bếp Vàng-
jQuery(document).ready(function(){ jQuery('a.btn-ads').click(function(){ jQuery('html,body').animate({ scrollTop:jQuery('#ads').offset().top },1500); }); });