Học nấu ăn theo yêu cầu - Đào tạo Bếp Vàng
Học nấu ăn theo yêu cầu

Trả lời

Trường Đào tạo Bếp Vàng-
jQuery(document).ready(function(){ jQuery('a.btn-ads').click(function(){ jQuery('html,body').animate({ scrollTop:jQuery('#ads').offset().top },1500); }); });