Liên hệ - Đào tạo Bếp Vàng
Liên hệ

2 phản hồi

Trả lời

Trường Đào tạo Bếp Vàng-
jQuery(document).ready(function(){ jQuery('a.btn-ads').click(function(){ jQuery('html,body').animate({ scrollTop:jQuery('#ads').offset().top },1500); }); });